Smlouva o poskytování telekomunikační služby Wi-Fi
     

 1. Úvodní ustanovení
  1. Předmětem této smlouvy je služba připojení k síti Internet technologií Wi-Fi ( dále jen Služba ), která je poskytována na základě generálních licencí ČTÚ č. GL 28 / S / 2000 a GL 12 / R / 2000 a registrace u ČTÚ.
  2. Služba je neveřejná a je poskytovaná za úplatu.

 2. Smluvní strany
  1. Poskytovatelem služby je Pavel HOVAT se sídlem Brno, Rotalova 68, IČO 10543384, DIČ CZ450706457, podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Brně, registr A, složka 1027/2.
  2. Uživatelem služby je zde bude jméno a adresa uživatele

 3. Rozsah poskytované služby
  1. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s generální licencí ČTÚ GL-12/R / 2000 ve znění změn ( standard WiFi ).
  2. Připojení je sdílené, s obousměrnou rychlostí 128kbps a agregací 10.
  3. Služba je poskytována v České republice na území pokrytém příslušným radiovým signálem Poskytovatele.
  4. Služba je poskytována nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů, způsobených vyšší mocí.

 4. Povinnosti a práva Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu v rozsahu dle bodu 3.
  2. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky.
  3. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby.
  4. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Uživatel šíří v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s dobrými mravy.

 5. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel má právo po dobu platnosti Smlouvy využívat Službu v souladu s těmito podmínkami a za cenu stanovenou v ceníku.
  2. Uživatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou.
  3. Uživatel je povinen se při používání Služby řídit Podmínkami, Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy.
  4. Uživatel nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
  5. Uživatel nesmí Službu zneužívat obtěžováním třetích osob opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat nebo přenášením takového objemu dat, který překračuje rámec obvyklého užívání.
  6. Uživatel nesmí umožňovat přístup ke Službě třetím osobám.

 6. Cena a úhrada za služby
  1. Cena za Službu je určena ceníkem Poskytovatele.
  2. Cena je účtována měsíčně a je splatná předem k prvnímu dni měsíce, ve kterém bude Služba poskytnuta.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
  2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti podpisem obou zůčastněných stran.
  3. Smlouva může být ukončena:
   1. Dohodou smluvních stran.
   2. Výpovědí, danou Poskytovatelem i Uživatelem. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně.
   3. Odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy učiní oprávněná strana ve stejné formě, v jaké se podává výpověď.

  4. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem.
  5. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 84 odst. 3 písm. zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.
  6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas.
  7. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Uživateli účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se podává výpověď.
  8. Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
  9. Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějších.
  10. Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.pcservis.cz a v provozovnách Poskytovatele
  11. Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějších.
  12. S výjimkou, kdy tato Smlouva požaduje písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu, uvedenou druhou stranou.