Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby Wi-Fi
     

 1. Úvodní ustanovení
  1. Služba připojení k síti Internet technologií Wi-Fi ( dále jen Služba ) je poskytována na základě generálních licencí ČTÚ č. GL ­ 28 / S / 2000 a GL ­ 12 / R / 2000 a registrace u ČTÚ.
  2. Poskytovatelem služby je firma Pavel HOVAT - PC servis, podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Brně, registr A, složka 1027/2.
  3. Uživatelem služby může být fyzická nebo právnická osoba, která je na základě písemné smlouvy, uzavřené s poskytovatelem ( dále jen Smlouvy ), oprávněna využívat službu.
  4. Služba je neveřejná a je poskytovaná za úplatu.

 2. Rozsah poskytované služby
  1. Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s generální licencí ČTÚ GL-12 / R / 2000 ve znění změn ( standard WiFi ).
  2. Služba je poskytována v České republice na území pokrytém příslušným radiovým signálem Poskytovatele.
  3. Služba je poskytována nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí.

 3. Povinnosti a práva Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat Službu v souladu s těmito podmínkami za cenu stanovenou v ceníku každému, kdo o tuto Službu požádá, souhlasí s těmito podmínkami a uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování telekomunikační služby Wi-Fi ( dále jen Smlouvu ).
  2. Poskytovatel může odmítnou uzavření Smlouvy s osobou,
   1. které není z technických důvodů možné Službu poskytnout.
   2. Která odmítne přistoupit na smluvní podmínky.
   3. Která v minulosti Službu zneužila nebo se ji zneužít pokusila.

  3. V případě odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout do 30 dnů od doručení návrhu konkrétní důvod odmítnutí druhé straně.
  4. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky.
  5. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby.
  6. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Uživatel šíří v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s dobrými mravy.
  7. Jestliže Uživatel neplní své závazky, vyplývající ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět.
  8. Jestliže Uživatel neplní své závazky, vyplývající ze Smlouvy opakovaně, trvale, nebo je porušuje obzvláště hrubým způsobem, je Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 4. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel má právo po dobu platnosti Smlouvy využívat Službu v souladu s Podmínkami, Smlouvou a za cenu stanovenou v ceníku.
  2. Uživatel je povinen se při využívání Služby řídit obecně závaznými právními předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy.
  3. Uživatel je povinen při využívání Služby užívat pouze zařízení schválená pro provoz v České republice a za podmínek, odpovídajících generální licencí ČTÚ GL-12 / R / 2000 ve znění změn.
  4. Uživatel nesmí při využívání Služby porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
  5. Uživatel nesmí zneužívat Službu, zejména obtěžováním třetích osob opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat nebo přenášením objemu dat, překračujícím rámec obvyklého užívání.

 5. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
  2. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem.
  3. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 84 odst. 3 písm. zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.
  4. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas.
  5. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Uživateli účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se podává výpověď.
  6. Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
  7. Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.pcservis.cz a k dispozici ve všech provozovnách Poskytovatele.
  8. Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějších.
  9. S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.
  10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2004.